J en B Tool Sales, die regelmatig zaken doet als “ JB Tools ”, exploiteert deze website, die bestaat uit verschillende onderling verbonden webpagina’s die het webdomein jbtools.com (de “Site”) gebruiken. Op de hele site verwijzen de termen “ JB Tools ”, “wij”, “ons” en “onze” naar J en B Tool Sales. J and B Tool Sales biedt u deze Site aan voor uw gebruik, uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder wijziging accepteert.

Acceptatie van voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site bezoekt of gebruikt. Uw gebruik van deze site op welke manier dan ook vormt uw instemming met en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden zonder wijziging, inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via deze site. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot alle functies, tools of beleid, of enige aanvullende inhoud die op enig moment aan onze website kan worden toegevoegd, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten en/of verkopers zijn. Bovendien, als voorwaarde voor uw gebruik van deze Site, verklaart en garandeert u aan JB Tools dat u deze Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden of verboden door enig beschikbaar beleid van JB Tools via deze site. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en deze zonder wijziging accepteert, bent u niet bevoegd om deze Site te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, aan te passen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site na eventuele wijzigingen of wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de Site, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u ten minste 13 jaar oud bent en deze Site onder toezicht gebruikt. van een ouder of wettelijke voogd. Als u jonger dan 13 jaar bent, mag u de Site niet gebruiken. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die ermee heeft ingestemd gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden namens een minderjarige door hem of haar toegang te verlenen tot deze Site, gaat u ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn en alle aansprakelijkheid te aanvaarden voor het gebruik van de Site door die minderjarige. .

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site 100% accuraat en vrij van fouten is, kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site accuraat, volledig of actueel is, en zijn we niet verantwoordelijk als de informatie op deze site De site is niet nauwkeurig, volledig of actueel. Alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot alle productbeschrijvingen, productinformatie, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en/of beschikbaarheid, kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. .

Af en toe kan er informatie op deze Site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of andere fouten bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en/of beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen aan te passen of te annuleren als informatie op deze site of een gerelateerde website onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel is. Dergelijke wijzigingen of annuleringen van bestellingen zullen naar eigen goeddunken worden gedaan, en we kunnen dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving doen, tot en na het moment waarop een bestelling is geplaatst en/of geaccepteerd.

Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die op deze site te koop zijn, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Verschillende factoren, zoals het beeldscherm van uw apparaat, kunnen het uiterlijk wijzigen van de producten die wij op deze site te koop aanbieden, en we kunnen niet garanderen dat de kleur die u bekijkt 100% accuraat is. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Terwijl wij stevig achter onze staan Klanttevredenheidsgarantie, garanderen wij niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal op deze site aan uw verwachtingen zal voldoen.

Wij zijn niet verplicht om de informatie op deze site of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast op deze site of op enige gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie op deze site is gewijzigd of bijgewerkt.

Prijzen en beschikbaarheid

JB Tools heeft geen verplichting om door te gaan met het beschikbaar stellen of te koop aanbieden van producten die op deze Site vermeld staan ​​of stond, en JB Tools behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de producten stop te zetten, op te schorten of in te trekken. de beschikbaarheid van elk product dat op deze site te koop wordt aangeboden. Bepaalde producten, promoties of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid of beschikbaarheid hebben en gekochte producten kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze TERUGSTUURBELEID. JB Tools kan, naar eigen goeddunken en van case tot case , de hoeveelheden van producten of diensten die te koop worden aangeboden of aangeboden beperken tot en na het moment waarop een bestelling is geplaatst en/of geaccepteerd. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

JB Tools heeft geen verplichting om producten op deze site tegen een bepaalde prijs aan te bieden en JB Tools behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijs van producten of diensten die op deze site te koop worden aangeboden, te wijzigen of aan te passen. . Alle productprijzen of diensten die op deze site te koop zijn, kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

JB Tools is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of aanpassing van de beschikbaarheid van producten, noch is JB Tools aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen van de producten, diensten of iets dat of werd via deze site te koop aangeboden. JB Tools behoudt zich het recht voor om eventuele prijsfouten te corrigeren en wij kunnen de gecorrigeerde prijs op uw bestelling toepassen. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of eventuele fouten (inclusief prijsfouten) met betrekking tot bestellingen die op deze Site zijn geplaatst te corrigeren, tot en na het moment waarop een bestelling is geplaatst en/of geaccepteerd.

Materialen van derden

Bepaalde inhoud, producten en/of diensten die via deze Site beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Deze Site kan links bevatten die u naar websites van derden leiden en/of u toegang bieden tot optionele tools die eigendom zijn van, ontworpen en/of beheerd worden door derden. Wij hebben geen enkele controle over dergelijke materialen, websites of tools van derden, wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren ervan, en wij controleren de inhoud ervan niet en garanderen het gebruik ervan niet. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of toegang tot materialen, websites of hulpmiddelen van derden waartoe u via deze Site toegang krijgt. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke toegang die wij via deze Site bieden tot materialen, websites of hulpmiddelen van derden wordt verleend zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook. Elk gebruik van websites en/of hulpmiddelen van derden waartoe u via deze Site toegang krijgt, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites, hulpmiddelen of materialen van derden. . Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden mogen alleen aan de derde partij worden gericht.

Elke toegang die door deze Site wordt geboden tot dergelijke websites, tools of materialen van derden impliceert of staat niet gelijk aan enige goedkeuring door JB Tools van de derde partij of de website, tools of materialen van derden, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven. De opname op deze site van materialen, hulpmiddelen of links naar websites van derden impliceert niet dat JB Tools bevoegd is om handelsmerken, handelsnamen, logo's of auteursrechtelijk beschermd materiaal van dergelijke derden te gebruiken.

Door gebruiker ingediende inhoud

Gebruikerscommentaren, feedback of andere inzendingen aan ons (zoals wedstrijdinzendingen, enz.), ongeacht of er inhoud is ingediend met of zonder een verzoek van ons, kunnen door ons naar eigen goeddunken voor welk doel dan ook worden gebruikt. U stemt ermee in dat wij op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder beperking, alle creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, opmerkingen of ander materiaal dat u aan ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en/of anderszins gebruiken. op welke wijze dan ook, ongeacht de basis of wijze waarop het materiaal wordt ingediend. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om het door u ingediende materiaal vertrouwelijk te houden, om een ​​vergoeding te betalen voor het materiaal dat u indient, of om te reageren op het materiaal dat u indient.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van uw inzendingen aan ons. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst. U gaat ermee akkoord dat alle inhoud die u ons verstrekt accuraat en niet misleidend is, en geen enkel recht van een derde partij schendt, inclusief rechten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Site of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze site is op eigen risico. alle materialen op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief alle voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze site, het niet naleven van onze gebruiksvoorwaarden, eventuele schade aan uw apparaat of enige andere schade die u mogelijk oploopt in verband met het gebruik van deze site. in geen geval zullen jb tool sales, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, leveranciers, aannemers, stagiaires, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site op welke manier dan ook , ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. wij zijn niet verantwoordelijk en hebben geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, of enige andere schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schade die verband houdt met de materialen op deze site, eventuele vertragingen bij het gebruik van deze site, het niet kunnen gebruiken van deze site, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens of vervangingskosten. Geen enkele gegevensoverdracht via internet kan gegarandeerd 100% veilig zijn. Hoewel we redelijke stappen ondernemen om de veiligheid van onze site te garanderen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen en u doet dit op eigen risico. wij garanderen uitdrukkelijk niet de veiligheid van onze site of het voorkomen van verlies, wijziging of oneigenlijke toegang tot uw accountinformatie of gegevens.

In sommige staten of rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan. In dergelijke staten of rechtsgebieden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

ALGEMEEN

We behouden ons het recht voor om service aan iemand te weigeren wegens schending van onze Gebruiksvoorwaarden, of om op elk moment service aan iemand om welke andere reden dan ook te weigeren. JB Tools heeft geen verplichting om diensten te blijven verlenen aan wie dan ook of om wie dan ook toegang te verlenen tot deze site, en wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle diensten en/of gebruik van deze site te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het beperken of beëindigen van een dienst of gebruik van de Site.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van de producten of diensten die te koop of beschikbaar zijn op deze Site te beperken tot welke persoon, geografische regio of jurisdictie dan ook, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke beperking. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren, tot en na het moment waarop een bestelling wordt geplaatst en/of geaccepteerd. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, met dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we, maar zijn we niet verplicht, proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres en/of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U mag deze site of enig product of dienst gekocht via deze site niet gebruiken voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, door het gebruik van de site, internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten schenden. of plaatselijke verordeningen. U stemt ermee in en garandeert dat u de persoonlijke gegevens van anderen niet zult opvragen, verzamelen of volgen, of de beveiligingsfuncties van deze site of een gerelateerde website zult verstoren of omzeilen. U stemt ermee in om geen enkel deel van deze site, enig gebruik van deze site of enig contact op deze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen die op deze site worden gedaan, en wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als u dit nalaat. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en het volgende kan omvatten: (a) overdracht via verschillende netwerken; en/of (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken. Uw indiening van persoonlijke informatie via deze site wordt beheerst door onze Privacybeleid.

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elke link die u selecteert of items die u downloadt, ongeacht of deze van deze site komt of van een andere website die via een hyperlink of anderszins aan deze site is gekoppeld, vrij is van kwaadaardige of schadelijke items, zoals wormen, virussen, Trojaanse paarden. of andere items van schadelijke aard.

Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een ​​op de site weergegeven handelsmerk te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in om J and B Tool Sales (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. , stagiaires en werknemers) tegen elke claim, eis of schade van welke aard dan ook, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten die door ons of een derde partij zijn opgelopen, voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, uw schending van het beleid op deze site, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Indien u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij naar eigen goeddunken uw gebruik van deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of beperken. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging. De verplichtingen en aansprakelijkheden die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Site worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Michigan, VS.

De staat Michigan is de exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze site. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken, tribunalen, agentschappen en/of andere organisaties voor geschillenbeslechting in Wayne County, Michigan, VS, voor alle claims of geschillen die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met deze Site. Het gebruik van deze site is niet toegestaan ​​in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze overeenkomst erkent of er geen volledige uitvoering aan geeft. In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Indien wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vormen en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van deze Site, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen, garanties, communicatie en afspraken tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot op het onderwerp dat hierin wordt uiteengezet. Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de opstellers van deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@jbtools.com. Hoewel we geen problemen verwachten bij het beantwoorden van uw vragen, garandeert JB Tools niet dat zij uw e-mail tijdig zullen ontvangen en zijn wij op geen enkele manier verplicht om te reageren of actie te ondernemen op basis van ontvangen communicatie.