null

Gebruiksvoorwaarden Licentie

J and B Tool Sales, dat regelmatig zaken doet als " JB Tools ", beheert deze website, die bestaat uit verschillende onderling verbonden webpagina's die gebruik maken van het webdomein jbtools.com (de "Site"). Op de hele site verwijzen de termen " JB Tools ", "wij", "ons" en "onze" naar J en B Tool Sales. J and B Tool Sales biedt u deze site aan voor uw gebruik, uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden zonder wijziging aanvaardt.

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze site bezoekt of gebruikt. Uw gebruik van deze site op welke manier dan ook vormt uw instemming met en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden zonder wijziging, inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via deze site. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, inclusief maar niet beperkt tot functies, hulpmiddelen of beleid, of enige aanvullende inhoud die op elk moment aan onze website kan worden toegevoegd, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten en/of verkopers zijn. Bovendien, als voorwaarde voor uw gebruik van deze site, verklaart en garandeert u aan JB Tools dat u deze site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze gebruiksvoorwaarden of verboden door een van de beschikbare beleidsregels van JB Tools . via deze website. Als u niet akkoord gaat en deze gebruiksvoorwaarden zonder wijziging accepteert, bent u niet bevoegd om deze site te gebruiken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving bij te werken, aan te passen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site na eventuele wijzigingen of wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u ten minste 13 jaar oud bent en deze site onder toezicht gebruikt van een ouder of wettelijke voogd. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u de Site niet gebruiken. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die heeft ingestemd met deze Gebruiksvoorwaarden namens een minderjarige door hen toegang te geven tot deze Site, stemt u ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor en alle aansprakelijkheid te accepteren voor het gebruik van de Site door een dergelijke minderjarige. .

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site 100% nauwkeurig en vrij van fouten is, kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site juist, volledig of actueel is, en we zijn niet verantwoordelijk als enige informatie op deze site Site is niet nauwkeurig, volledig of actueel. Alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot alle productbeschrijvingen, productinformatie, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en/of beschikbaarheid kan naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd .

Af en toe kan er informatie op deze site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of andere fouten bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en/of beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te wijzigen of te annuleren als enige informatie op deze site of een gerelateerde website onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel is. Dergelijke wijzigingen of annuleringen van bestellingen zullen naar eigen goeddunken worden gemaakt, en we kunnen dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving doen, tot en met het moment dat een bestelling is ingediend en/of geaccepteerd.

Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de op deze Site te koop aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Verschillende factoren, zoals het scherm van uw apparaat, kunnen het uiterlijk van de producten die we op deze site te koop aanbieden wijzigen, en we kunnen niet garanderen dat elke kleur die u ziet 100% nauwkeurig is. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Terwijl wij stevig achter onze staan Klanttevredenheidsgarantie, garanderen wij niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal op deze site aan uw verwachtingen zal voldoen.

We zijn niet verplicht om informatie op deze site of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast op deze site of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie op deze site is gewijzigd of bijgewerkt.

PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

JB Tools is niet verplicht om door te gaan met het beschikbaar stellen of te koop aanbieden van een product dat op deze Site is of stond en JB Tools behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te stoppen, op te schorten of in te trekken de beschikbaarheid van elk product dat op deze site te koop wordt aangeboden. Bepaalde producten, promoties of diensten kunnen beperkte hoeveelheden of beschikbaarheid hebben en gekochte producten kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze TERUGSTUURBELEID. JB Tools kan naar eigen goeddunken en per case de hoeveelheden van producten of diensten die worden aangeboden of te koop case aangeboden beperken tot en na het moment dat een bestelling is geplaatst en/of geaccepteerd. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

JB Tools is niet verplicht om door te gaan met het aanbieden van producten op deze Site tegen een bepaalde prijs en JB Tools behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijs te wijzigen of te wijzigen van producten of diensten die te koop worden aangeboden op deze Site . Alle productprijzen of diensten die op deze site te koop worden aangeboden, kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

JB Tools is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of aanpassing van de beschikbaarheid van producten, noch is JB Tools aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen van de producten, diensten of iets dat of werd aangeboden voor aankoop via deze site. JB Tools behoudt zich het recht voor om prijsfouten te corrigeren en we kunnen de gecorrigeerde prijs op uw bestelling toepassen. We behouden ons het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of fouten (inclusief prijsfouten) met betrekking tot bestellingen op deze site te corrigeren, tot en met het moment dat een bestelling is ingediend en/of geaccepteerd.

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en/of diensten die via deze site beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Deze site kan links bevatten die u naar websites van derden leiden en/of u toegang geven tot optionele tools die eigendom zijn van, ontworpen en/of beheerd worden door derden. We hebben geen enkele controle over dergelijke materialen, websites of tools van derden, we zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren ervan, en we houden geen toezicht op hun inhoud en geven geen garanties voor het gebruik ervan. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of toegang tot materialen, websites of tools van derden waartoe u via deze site toegang hebt verkregen. U erkent en stemt ermee in dat elke toegang die wij via deze Site bieden tot materialen, websites of tools van derden, wordt verleend zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook. Elk gebruik van websites en/of tools van derden die u via deze Site bezoekt, is volledig voor uw eigen goeddunken en risico, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites, tools of materialen van derden. . Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden mogen alleen worden gericht aan de derde partij.

Elke toegang die door deze Site wordt geboden tot dergelijke websites, tools of materialen van derden impliceert niet of staat gelijk aan enige goedkeuring door JB Tools van de derde partij of de website, tools of materialen van derden, tenzij we uitdrukkelijk anders vermelden. De opname op deze site van materialen, tools of links naar websites van derden op deze site impliceert niet dat JB Tools gemachtigd is om handelsmerken, handelsnamen, logo's of auteursrechtelijk beschermd materiaal van dergelijke derden te gebruiken.

DOOR GEBRUIKER INGEDIENDE INHOUD

Gebruikersopmerkingen, feedback of andere inzendingen aan ons (zoals wedstrijdinzendingen, enz.), ongeacht of inhoud is ingediend met of zonder een verzoek van ons, kunnen door ons naar eigen goeddunken voor elk doel worden gebruikt. U stemt ermee in dat we op elk moment zonder kennisgeving en zonder beperking alle creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, opmerkingen of enig ander materiaal dat u aan ons voorlegt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en/of anderszins kunnen gebruiken op welke manier dan ook, ongeacht de basis voor of de manier waarop het materiaal wordt ingediend. We zijn en zullen niet verplicht zijn om door u ingediend materiaal vertrouwelijk te houden, om vergoedingen te betalen voor materiaal dat u indient, of om te reageren op materiaal dat u indient.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van uw inzendingen bij ons. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst. U stemt ermee in dat alle inhoud die u ons verstrekt nauwkeurig en niet misleidend is en geen rechten van derden schendt, inclusief rechten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Site of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ALLE VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DEZE SITE, HET NIET VOLDOEN AAN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, EVENTUELE SCHADE AAN UW APPARAAT OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. IN GEEN GEVAL ZULLEN JB TOOL SALES, ONZE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LEVERANCIERS, AANNEMERS, STAGIAIRS, DIENSTVERLENERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND IS MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OP ENIGE WIJZE , HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET DE MATERIALEN OP DEZE SITE, ENIGE ERVAREN VERTRAGINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, GEGEVEN BESPARINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERVANGINGSKOSTEN.

SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE.

ALGEMEEN

We behouden ons het recht voor om service aan iemand te weigeren wegens schending van onze gebruiksvoorwaarden, of om service aan iemand om welke andere reden dan ook te allen tijde te weigeren. JB Tools is niet verplicht om door te gaan met het verlenen van diensten aan iemand of om iemand toegang tot deze Site te verlenen, en we behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle diensten en/of het gebruik van deze Site stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor het beperken of beëindigen van een dienst of gebruik van de Site.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van de producten of diensten die te koop worden aangeboden of beschikbaar zijn op deze Site, te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor een dergelijke beperking. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren, tot en met het moment dat een bestelling is geplaatst en/of geaccepteerd. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder hetzelfde klantaccount zijn geplaatst, met dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we, maar zijn we niet verplicht, proberen om u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres en/of telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. gemaakt. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U mag deze site of een product of dienst die via deze site is gekocht niet gebruiken voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u door het gebruik van de site internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten schenden , of plaatselijke verordeningen. U stemt ermee in en garandeert dat u de persoonlijke informatie van anderen niet zult opvragen, verzamelen of volgen, of de beveiligingsfuncties van deze site of een gerelateerde website zult verstoren of omzeilen. U stemt ermee in geen enkel deel van deze site, enig gebruik van deze site of enig contact op deze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen op deze site en wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als u dit niet doet. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en het volgende kan omvatten: (a) verzending via verschillende netwerken; en/of (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken. Uw indiening van persoonlijke informatie via deze site wordt beheerst door onze Privacybeleid.

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elke link die u selecteert of items die u downloadt, hetzij van deze site of van een andere website die via een hyperlink of anderszins aan deze site is gekoppeld, vrij is van kwaadaardige of schadelijke items, zoals wormen, virussen, trojaanse paarden , of andere voorwerpen van schadelijke aard.

Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een ​​op de site weergegeven handelsmerk te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in om J en B Tool Sales (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers , stagiaires en werknemers) van elke claim, eis of schade van elke soort en aard, bekend en onbekend, inclusief redelijke advocaatkosten die door ons of een derde partij zijn gemaakt, voortkomend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, uw schending van een van de beleidsregels op deze site, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of wij vermoeden dat u er niet in geslaagd bent, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij naar eigen goeddunken uw gebruik van deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of beperken. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging. De verplichtingen en aansprakelijkheden die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze site worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Michigan, VS.

De staat Michigan is de exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze site. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken, tribunalen, agentschappen en/of andere organisaties voor geschillenbeslechting in Wayne County, Michigan, VS voor alle claims of geschillen die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met deze site. Het gebruik van deze site is niet toegestaan ​​in jurisdicties die niet alle bepalingen van deze overeenkomst erkennen of er geen volledige uitvoering aan geven. In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vormen en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van deze Site, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen, garanties, communicatie en afspraken tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot op het onderwerp dat hierin wordt uiteengezet. Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via support@jbtools.com. Hoewel we geen problemen verwachten bij het beantwoorden van uw vragen, kan JB Tools niet garanderen dat het uw e-mail tijdig zal ontvangen en zijn we op geen enkele manier verplicht om te reageren of te reageren op ontvangen berichten.